Algemene voorwaarden Spiegel van Schulze B.V.

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.


Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

Spiegel van Schulze

de besloten vennootschap Spiegel van Schulze, tevens h.od.n. GrowthFactory Diemen, gevestigd en kantoorhoudende te (1111 AB) Diemen aan Diemerkade 20, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80306977.

Algemene Voorwaarden

deze algemene voorwaarden van Spiegel van Schulze;

Dienst

de dienst die door Spiegel van Schulze wordt verricht;

Intellectuele Eigendomsrechten

alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;

Opdrachtgever

jij, de opdrachtgever en wederpartij van Spiegel van Schulze bij de Overeenkomst;

Overeenkomst

de overeenkomst van opdracht tussen Spiegel van Schulze en Opdrachtgever waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen;

Partij(en)

Spiegel van Schulze en/of Opdrachtgever.


Artikel 2. Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Spiegel van Schulze en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.

Wanneer Spiegel van Schulze andere partijen inschakelt om de Dienst te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Dienst door deze andere partij.

Spiegel van Schulze is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.


Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

Offertes en aanbiedingen van Spiegel van Schulze zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van een maand.

Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Spiegel van Schulze een opdracht verstrekt, is Spiegel van Schulze pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht Spiegel van Schulze niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.


Artikel 4. De Dienst

Spiegel van Schulze verricht haar Dienst altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.

Spiegel van Schulze zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Spiegel van Schulze het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van Spiegel van Schulze. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.

Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.

Spiegel van Schulze is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd.


Artikel 5. Verplichtingen Opdrachtgever

De Opdrachtgever verplicht zich om aan Spiegel van Schulze alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die Spiegel van Schulze nodig heeft om de Dienst te verrichten. Spiegel van Schulze mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. Spiegel van Schulze is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.


Artikel 6. Beëindiging van de Overeenkomst

De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.

Het is Spiegel van Schulze toegestaan een Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Spiegel van Schulze is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.

De Opdrachtgever mag de Overeenkomst niet tussentijds beëindigen.

Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.

Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat Spiegel van Schulze in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Spiegel van Schulze zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.

De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Spiegel van Schulze vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.


Artikel 7. Vergoeding en Betaling

Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.

Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.

Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij Spiegel van Schulze hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.

Spiegel van Schulze is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.


Artikel 8. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan Spiegel van Schulze in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan Spiegel van Schulze een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.

De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Spiegel van Schulze berusten, blijven bij Spiegel van Schulze.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Spiegel van Schulze is beperkt tot vergoeding van directe schade ongeacht de reden voor de aansprakelijkheid.

Onder directe schade wordt alleen verstaan:

Zaakschade, uitsluitend in de zin van afdeling 3 titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;

Redelijke kosten ter voorkoming van zaakschade, voor zover de Opdrachtgever kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de Overeenkomst;

Redelijkerwijs door de Opdrachtgever gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van de Overeenkomst;

Redelijkerwijs gemaakte kosten die de Opdrachtgever moet maken om de prestatie van Spiegel van Schulze te laten beantwoorden aan de Overeenkomst.

Spiegel van Schulze is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie en alle andere schade die niet valt onder de hiervoor genoemde directe schade.

Voor zover Spiegel van Schulze aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die Opdrachtgever heeft betaald onder de Overeenkomst.

Het recht van de Opdrachtgever om schadevergoeding te eisen vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de schade heeft veroorzaakt.


Artikel 10. Varia

Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van Spiegel van Schulze aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Spiegel van Schulze gevestigd is.